logo

Hospicij – kućna skrb

Program hospicija osmišljen je kao vaninstitucionalna pomoć starim, nemoćnim, privremeno ili trajno neautonomnim osobama u segmentu kućne skrbi. Funkcija je kućne skrbi smanjivanje ili uklanjanje pojedinih simptoma, te rješavanje emocionalnih i socijalnih problema bolesnika i obitelji.

Program obuhvaća pružanje slijedećih usluga:

1. SOCIJALNE USLUGE
– zadovoljavanje potreba korisnika iz socijalne domene
– pomoć u kući

2. PSIHOLOŠKE USLUGE
– Potpora terminalnom bolesniku i/ili članu obitelji: savjetovanje, psihoterapija, psihoedukacija o načinu ponašanja i prihvaćanja bolesnog člana

3. ZDRAVSTVENE USLUGE
– Fizikalna terapija u kući
– Zdravstvena njega u kući
– Sanitetski prijevoz neautonomnih bolesnika
– Posudionica ortopedskih pomagala (električni medicinski kreveti, invalidska kolica, fotelje s kotačima i drugo)

Usluge iz programa „Hospcij – kućna skrb“ su za korisnike besplatne, a financiraju ih Grad Poreč, Istarska županija te okolne općine poreštine.