Scroll Top
Natječaj – medicinska sestra/tehničar na neodređeno vrijeme

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE
OSOBE POREČ
M. Gioseffi 2,
52440 POREČ, HR

Broj: 151-19-11-19
Poreč: 19.11.2019. godine.

Ravnateljica Doma za starije i nemoćne osobe Poreč, M. Gioseffi 2, na temelju članka 30. Statuta, dana 19.11.2019. godine, raspisuje

NATJEČAJ
za radno mjesto:
– MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme uz probni rad od 6 mjeseci

UVJETI:
1. srednjoškolsko obrazovanje za medicinske sestre/tehničare
2. položen stručni ispit
3. odobrenje za samostalni rad
4. 1 godina radnog iskustva
5. da ne postoji zapreka iz članka 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17).

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:
1. Molba sa životopisom
2. Dokaz o traženoj stručnoj spremi (preslika)
3. Dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)
4. Domovnica (preslika)
4. Važeće odobrenje za samostalan rad (licencu), koje je izdala Hrvatska komora medicinskih sestara (preslika)
5. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci)
6. Potvrdu o radnom iskustvu (dokaz ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima):potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete natječaja.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama HZZZ, na adresu Dom za starije i nemoćne osobe Poreč, M. Gioseffi 2, s naznakom: „Natječaj za radno mjesto – MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR“.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Za kandidate koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja. https://branitelji.gov.hr
O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku pisanim putem.
Dom za starije i nemoćne osobe Poreč pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Ravnateljica:

Imate pitanje? Pišite nam, odgovorit ćemo Vam u najkraćem roku.